Znalostní nákup

Znalostní nákup
Veřejné zakázky

Elektronické aukce s eCENTRE

vložil , 30.4.2013, počet zobrazení: 5917, komentářů: 3

Na ZN jsme uveřejnili informaci o Centralizovaném zadávání v Ostravě. Vy čtenáři jste vznesli dotaz na detailnější znalosti kolem realizace takového projektu (178 organizací). Požádali jsme spol. eCENTRE, která tento projekt pro město Ostrava realizuje, zdali můžeme se o daném řešení dozvědět více. Odpovědi nám poskytli Petr Kostelný a Alice Mazurková, eCentre.

ZN:Jak se v tak velkém projektu, kde je řada různorodých subjektů a tedy i zájmů, prosazují změny?

V začátcích projektu, i přes podporu Statutárního města Ostrava, bylo prosazování změn nelehkou úlohou, avšak ne nedosažitelnou. Bylo nutné jasně definovat pravidla, na základě kterých budou všechny organizace postupovat.

Nutno však říct, že definovat pravidla nestačí. Dalším, a to zcela zásadním a nejtěžším krokem bylo dodržování pravidel prosadit. Organizace samospráv, ale i státní správy totiž často vnímají své fungování jako fungování samostatných organizací.

Tím, že faktické řízení organizací formou nastavování pravidel a následným controllingem dodržování pravidel obecně do té doby nebyl a v mnoha organizacích veřejné správy doteď není, je zcela zásadní, aby jakákoliv změna byla intenzivně komunikována, prosazována na všech možných úrovních. Dodržování změn pak je nutné také sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat a to není snadný úkol.

Ačkoliv je projekt v Ostravě dosud nadstandardní ukázkou efektivity ve veřejné správě, s níž lze těžko srovnávat, protože nikdo další takto propracovaný systém dosud nezavedl, bylo i zde zavádění změn postupným procesem.

S celým projektem byly organizace průběžně seznamovány, intenzivně probíhala komunikace jak přímá (např. formou diskusí na poradách odborů města, formou školení, osobních jednání konzultantů s přímými uživateli systému), tak nepřímá formou motivací přes newslettery, reportáže, apod. Každým rokem jsme všechny organizace seznamovali s výsledky projektu a dalšími kroky například na konferenci.

Neméně důležité je však právě vyhodnocování organizací z hlediska zapojení se do projektu. Ostrava například má tzv. controllingové žebříčky, v nichž porovnává nejen organizace, ale i městské obvody či obchodní organizace, jak si stojí v úsporách apod. Letos dokonce Ostrava představila vlastní RATING TRANSPARENTNOSTI NÁKUPŮ, kde je na první pohled evidentní, které z organizací nově zavedený systém využívají, a které nikoliv.

V současnosti se do projektu aktivně zapojuje převážná část organizací města a komunikace s nimi je mnohem vlídnější.

ZN:K ratingu jste přistoupili po nějakém čase běhu projektu, co vás k tomu přimělo?

Hlavním důvodem, který nás k tomu vedl, bylo implementovat jednoduché a přehledné porovnání úspěšnosti jednotlivých organizací a vyvolat u nich motivaci dosahování stále lepších výsledků.

eCentre-Ostrava-2012

 

ZN:Jak zúčastnění přijímají svá hodnocení, nepřispívají negativní hodnocení k větší nervozitě – animozitě? Jak se mění atmosféra v pracovním týmu?

Organizace reagují přímo úměrně k dosahovaným výsledkům a podle svého přístupu k projektu. Ano, z negativních výsledků organizace nadšené nejsou, a občas hledají argumentaci, proč systém nevyužívají apod. Je pak na odboru města, který se kontrolou výsledků zabývá, aby z těchto informací vyvodil návrhy opatření, které pak předkládá vedení města.

Někteří účastníci projektu zpochybňují postupy, které se využívají k redukci nákladů, dokonce prohlašují, že tradiční nástroje obálkové metody jsou rentabilnější.

Je to přesně o tom, že se nejedná pouze o redukci nákladů, nýbrž o nastavování změnového procesu, a tím i o změnu myšlení. Dnes již většina z ostravských organizací vnímá, že jsou řízeny městem, že je to město, které jim dává finanční prostředky a že se tedy musejí zodpovídat z toho, jak s danými finančními prostředky nakládá. O tom je skutečné řízení organizací. A výsledky dosažené v tomto projektu jsou dostačujícím důkazem o jeho přidané hodnoty pro Statutární město Ostrava.

ZN: Popište zvolené metody a postupy

S dovolením bychom odkázali na popsaný Princip fungování Systému

ZN: Vaše analyticko-konzultační oddělení vnímám jako velmi vysokou přidanou hodnotu. Tato práce však vyžaduje čas, a tím i finance a později jakoby nebyla vidět. Popište útrapy s takovou činností spojené.

Ano, jedná se mnohdy skutečně o mravenčí práci. Řadu aktivit, které bylo nutné vykonat na začátku projektu, jakožto i v jeho průběhu v rámci analyticko-konzultačních oddělení, není možné exaktně měřit z pohledu aktuální ziskovosti. Naše společnost je v rámci projektu SSN (Systém Sdružených nákupů) odměňována ryze motivačním způsobem. Odměna je navázána na objem nákupu, která proběhne na základě výsledku elektronického výběrového řízení, a v případě rychloobrátkových položek navíc nakoupených prostřednictvím elektronického katalogu. Veškeré práce v podobě přípravy jednotlivých aukčních skupin, realizace zadávacích řízení, elektronických aukcí i samotných importů na nákupní portál či přípravy controllingových sestav jsou realizovány, aniž bychom mohli s jistotou říct, jaký finanční objem takto zpracovaných položek bude ve skutečnosti nakoupen a následně zaplacen nám, jako zprostředkovatelům.

Navíc každá aukční skupina má rozdílný finanční objem nákupu, přičemž není možné například u potravin vybrat pouze velkoobjemové aukční skupiny (maso, mléčné výrobky, pečivo). Jelikož klient očekává, že prostřednictvím elektronického katalogu nakoupí vše, co potřebuje, je nutné realizovat elektronická výběrová řízení i na nízko-objemové aukční skupiny („koloniál“, vejce aj.). Při zohlednění objemové odměny z nákupu za vysoutěžené ceny by se pak tyto nízko-objemové aukční skupiny mohly zdát jako nerentabilní. Takový pohled však není možný právě z důvodu potřeby širokého portfolia položek v rámci elektronického katalogu, bez něhož by systém nebyl funkční.

Přese všechny provozní úskalí, kterými jsme si na začátku tvorby tohoto produktu museli projít, jsme velice šťastni, že se podařil vytvořit systém, který je naprosto funkční, přináší úspory a navíc dokázal v organizacích samosprávy nastolit změnu myšlení k ekonomické efektivitě a transparentnímu nákupu.

ZN: Podobné aktivity (projekt CENTREs) jste měli snahu realizovat i pro další samosprávy ale dosavadním výsledkem jsou jen vybrané hrozinky v podobě energií, resp. telekomunikací. V čem je Ostrava jiná, proč jiné subjekty nerealizují komplexní redukční dietu?

Ostrava jako první v ČR zavedla unikátní elektronický nákupní systém na všechny komodity. Zveřejňuje, které její organizací šetří a které ne a v neposlední řadě odměňuje ty, kteří pomáhají městu šetřit. Statutární město Ostrava je otevřena transparentním nákupům.

K otázce proč jiná města či instituce nerealizují stejný projekt jako Statutární město Ostrava -věříme, že je to pouze otázkou času, kdy se připojí další města či instituce. Je to otázkou politické odvahy. Zavádění změn, které navíc zprůhledňují veřejné zakázky a veškeré nákupy, je populární pro média, ale dovnitř úřadů a organizací to moc populární, samozřejmě, není. Jinými slovy, daný hejtman, primátor, či ministr musí být nejen populista, ale musí to umět skutečně prosadit a dotáhnout do konce tak, jak to zatím umí jen primátor Petr Kajnar.

ZN: Toto přiblížení vašich změnových aktivit na úseku veřejného nakupování by mohlo stačit. Vzpomenuli jsme energie jako hrozinku. V roce 2005 Nar marketing prezentoval v Českých Budějovicích první úspěšné e-aukce na elektrickou energii. Vy jste se zhruba před sedmi lety začali specializovat na úspory právě při nákupu energií. Za tu dobu se k vám přidalo hodně dalších, řekněme připravili jste spolu s NAR pro ně cestu. Dnes jste opět přišli s něčím novým a to je nákup energií pro nejmenší odběratele – konečné spotřebitele. Můžete tuto aktivitu krátce popsat?

Princip je v zásadě jednoduchý. Oslovíme co nejvíce domácností a informujeme je o možnosti zapojit se společně do elektronické aukce. Od občanů, kteří mají zájem se zapojit, sesbíráme potřebné podklady. Vždy ke konci měsíce uzavíráme sběr podkladů a tyto agregujeme do jednoho balíku poptávky. Následně oslovíme všechny dodavatele na trhu, kteří pak o nabídnutý balík odběru energie soutěží v e-aukci. Poté vyhodnotíme každou jednotlivou domácnost, zda ušetřila, či nikoliv. A pro ty, které ušetřily, připravíme ve spolupráci s vítězným dodavatelem vzešlým z e-aukce nové smlouvy. Následně těmto občanům předáváme k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, které pak předáváme zpět dodavateli. Tento dává za občana výpověď původnímu dodavateli a po uplynutí výpovědní doby zahajuje své dodávky energií.

ZN: Jak 1. aukce v Říčanech probudila zájem v republice?

Po úspěšné aukci pro domácnosti v Říčanech se zájem vysoce zvýšil a to nejen ze strany obyvatel, a dalších měst a obcí, ale také ze strany dodavatelů a konkurence.

ZN: Můžete zveřejnit dodavatele, kteří jsou ochotni nabídnout dobré ceny?

V rámci zachování rovných podmínek pro všechny dodavatele, tuto informaci nezveřejňujeme. Můžeme však říct, že se nám do e-aukcí pro domácnosti hlásí cca 15 dodavatelů.

ZN: Asi nebudete chtít sdělit jak náročné je dát dohromady objem poptávky, ale zřejmě uplatňujete i zde zkušenosti z vyjednávání a přesvědčování radních k podpoře podobných projektů. Jaká byla obava evangelizátorů v Říčanech, že se to nemusí povést?

Nervozita panovala mezi realizátory projektu Říčan především před samotnou elektronickou aukcí. Ale ze signálů, které k nám chodily z vnějšího okolí, jsme věděli, že aukce pro obyvatelé Říčan, nemůže dopadnout jinak, než úspěšně.

Zájem občanů, ale i měst a obcí je natolik významný, že nechceme nikoho přesvědčovat. Tento projekt je skutečnou službou pro lidi. Pro občany je zdarma, města za poskytnutí služby jejich občanům také nic nehradí. Naše činnost je hrazena z předem stanoveného aukčního poplatku, který nám platí vítězný dodavatel vzešlý z e-aukce. Pokud starostové vnímají přínos projektu pro své občany, tak jsou většinou připraveni jít do toho naplno. Pokud to tak nevnímají, realizujeme službu v jiných městech.

ZN: Můžeme znát srovnání, o kolik nakoupili účastníci energie lépe než kdyby vybrali ze standardní nabídky?

Výsledky byly i pro nás ohromující. Jak uvedl pan starosta města Říčany, Vladimír Kořen: „V elektrické energii jsme ušetřili 16,5 %, což je 1,717 milionů korun. V zemním plynu je úspora neuvěřitelných 29,96 %, tj. 5,129 milionů korun. Celkově 6,846 milionů korun. To jsou peníze, které by lidé zaplatili, pokud by nenašli odvahu změnit dodavatele. Občané Říčan se do celého projektu pustili s vervou a nadšením, a vyplatilo se jim to,“

nákup energií pro nejmenší odběratele – konečné spotřebitele

 

ZN: Je oprávněné se domnívat, že lidé by sami dodavatele jen tak nezměnili (jen ti odvážní, co se nebojí novinek, či naštvaní), ale společně s podporou znalých (eC) a důvěryhodných (starosta Říčan) se tento proces urychlil – zmohutněl (skupinová moudrost). Je tento předpoklad správný?

Ano, přesně tak. Navíc, i kdyby dodavatele změnili, je to především o agregaci poptávky, tedy sdružení co největšího počtu domácností, a tím co největšího objemu energií, o který jsou pak dodavatelé ochotni se poprat v e-aukci.

 

Dnes jste „utrpěli“ další aukční úspěch. Domácnosti Prahy 6 se můžou rovněž těšit na levnou energii. Vykouzlili jste nový trh, blahopřeji.

A-aukce pro Prahu 2013

 

Za ZN Josef Zrník

Josef Zrník

3 komentářů

 1. Josef Zrník

  2.5.2013, 10.45 -

  Dovolte uvést ještě jednu důležitou poznámku k tabulkám úspor, které zde eC uvádí. Pokud někoho překvapilo to, že jsou občané, kteří neušetřili, nebo ušetřili málo, tak takové anomálie mohou být způsobeny buď:
  že se přidružili ke svému zaměstnavateli, který vylicitoval energie v aukci (I firmy nabízí zaměstnancům si zlepšit své náklady tímto způsobem).
  a druhým důvodem můžou být domácnosti, které např uzavřely smlouvy s novými výhodnějšími dodavateli, např. na delší období a končí jim smlouva. V Evropě, jak uvádí analytik RB Aleš Michl (149. Žofínské fórum) stoupla cena plynu za období 2010-2012 o 80%. JZ

  • Alice Mazurková

   17.5.2013, 13.23 -

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš dotaz. Úspory okolo 90% jsou vyčísleny naprosto správně. V aukci soutěžíme konečnou cenu včetně měsíčních poplatků. Tyto se pohybují na základě odběrů od 10 – 200 Kč za odběrné místo/měsíc. Tzn. pokud má domácnost odběrné místo, kde z historického hlediska stále platí poplatek např. ve vši 100 Kč = 2400 ,- Kč za dva roky, a celkový odběr plynu nebo elektřiny je velmi malý, tak pouze očištěním od poplatku je dosaženo slevy až 99 %.

   Tyto domácnosti v podstatě platí pouze poplatky…. zbytečně. A bez administrativního servisu eCENTRE by asi i platili dál.

Napsat komentář

© 2022 Znalostní nákup Všechna práva vyhrazena Provozuje Prescom

Webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close